Üdvözlet a honlapomon!

 

 

mottó:

 

 Ha a tett halála az okoskodás,
A tétlenségé- a butáskodás...?

 

 HÍREK !

A továbbiakban elsőként olyan, aktuális hírek következnek, amelyek a honlap valamely kötetéhez kapcsolódnak, az érintett téma leírásával, és kommentárral

1. 2013.11.02. Index (http://index.hu/tudomany/2013/11/01/ berepulunk_a_mars_legkorebe/):

Téma: A most induló MAVEN műhold (...űrszonda...) célja a Mars légkörének  vizsgálata, az azt valaha feltételezhetően elvékonyító kozmikus katasztrófa okának feltárása céljából.

A Naprendszernek a Napból történő kiszakadásos (nem porkorong- csomósodásos) elméletéről  a Csillagászat témakör árapályal kapcsolatos kötetei (2.7; 2.8 kötet) szólnak. Melyekben kísérlet történik a Mars valaha-volt  Phobos'Deimos kisholdja árapály okozta törésének bizonyítására. Ami akkor következhetett be, amikor azt ~17000-18000 km távolságban keringve utolérte a Mars gyorsabban távolodó szinkronpályája (a továbbiakban USP-kritérium), és energetikai ráhatása révén  felforralta, szétrobbantotta a magját.  Törmelékei elfújták a Mars légkörét, teleszórták a felszínét, krátereket mélyítettek! Ez a még keringő két kishold alakjából (olvadékkal beterített gömbhéj), gázkitöréses, és a keringő törmelékeik által mélyített krátereikből, a felületükön kirajzolódó hasadékokból, és legfőképpen abból is következik, hogy a Phobos az árapály miatt a jelenlegi marsi  szinkronpálya alatt zuhan, a Deimos pedig túl rajta távolodik!

Ami mindeddig ismeretlen árapály energetikai jelenség, és nem azonos az égitestek Roche kritérium pályán történő széthullásával, ami viszont árapály erőtani jellegű!

Ezt az apró különbséget azonban ma még sem a fizika, sem a csillagászat nem ismerte fel! Így ha a Mars légköre kozmikus eredetű elfúvásának igazi okát valóban megtalálják, akkor az nemcsak a Naprendszer keletkezéséről, de a jelenlegi, ezer hivatkozással alátámasztott, és emiatt maximálisan "tudományos", azonban ugyanolyan hamis, valóságtól elrugaszkodott fizikai és csillagászati világképünk teljes változásával kell, hogy járjon! (Nem csodálkoznék, ha ehelyett inkább a sötét anyagok, és energiák valamely kutathatatlan, szinguláris hatását találnák meg- az ilyesmi roppant szimpatikus, és indoklás nélkül is sokak számára érthető és elfogadható. Főképpen mert "sötét" és átláthatatlan.)

Most azonban leginkább az sajnálatos, hogy ezek vizsgálatára nem tudhattak megfelelően felkészülni.

Szerző azt is sajnálja, hogy mindezt csupán a saját honlapján, ilyen "tudománytalan" formában írhatja le, hiszen nincs kire hivatkozzon, és reá se hivatkoznak. "Tudományos" fórumokról pedig vagy indoklás nélkül, vagy hazug indokkal kizárják, folyóiratok nem fogadják...

Hát következzen a többi "tudományos" hír kommentje. A "világok legjobbikában"  van még sok hasonló...

 

2. 2017.08.30 Sötétség, vagy világosság?

Elképedve nézem a Spektrum kozmológiai adásait, ahogyan a megnyerő külsejű előadó, meggyőző erővel (és láthatóan sikeresen) bizonygatja aktuálisan a sötét anyagok létezését.  

Melyek ismerete többek szerint Vera Rubin értetlenségével kezdődött. Igenis az értetlenségével, ugyanis állítólag 31 évesen nekidurálva magát a csillagászatnak, lehetséges, hogy egy klasszikus tárgy: az árapály energetika kimaradt a képzéséből. (Ahogyan az én mérnöki képzésemből is, bár én megpróbáltam pótolni, igazán nem nehéz). Így mihelyt találkozott egy, a számára érthetetlen jelenséggel (történetesen a galaxisok peremcsillagai rotációs sebesség anomáliáival), azonnal a számára legkézenfekvőbb megoldásra, valamely speciális „sötét anyagra” gondolt, ami azokat összerántja (más meg semmi: se sugárzás, se  árapály). Ezzel szimmetrikusan,(mert szimmetria is, meg ellentéte is mindig van) megszületett a „sötét energia”, mert ugyebár a teret meg kell, hogy valami tágítsa! Mindezt az ősrobbanással együtt zsíros falatnak látta a modern elméleti fizika, amit rögvest ki is ragadott az elméleti csillagászat tányérjából. Ám az utóbbi sem járt rosszul, mert neki meg a lakható bolygók keresésének izes darabja esett le! Amiket még sokáig számolgathat, etetve az UFO hitet, és egyéb, álmodozásra tápot adó tudományos és nem tudományos elméleteket is.

Másfelől viszont mindkét jelenség: az égitestek távolodása, és közeledése, továbbá más jelenségek (pl. a Hubble effektus is) szépen magyarázhatók az árapály energetikával, ami valahogy érdemtelenül eltűnt a rohamosan fejlődő modern tudomány útvesztőiben. (lásd a honlap csillagászat, űrhajózás fejezeteit).

Azonban így, vagy úgy, Vera Rubin ismeretbeli hiányosságai igazi siker- sztorivá, telitalálattá nőtték ki magukat, megmozgatva a tudomány művelői és a mögötte állók hatalmas táborát, akik lelkendezve rohannak a sötétség növelésére. Biztosak lehetünk benne, hogy így minden problémát megoldhatnak, hiszen minden sötétségnél létezik egy, vagy több még nagyobb, amivel a kisebb könnyen magyarázható.  
Csak valaki meg ne próbálja még egyszer létrehozni a VILÁGOSSÁGOT!

3. 2017.09.14 Az égitestek pályáinak árapály okozta nagytengely forgásáról

Sokféle képpen nevezett, és magyarázott, azonban végül is azonos fizikai alapú jelenségekről lesz szó. A Merkúr perihélium, a holdpálya perigeum forgása, a műholdpályák nagytengely (perigeum) forgása, és a galaxisok peremcsillagainak rotációs sebesség anomáliái bizonyíthatóan ugyanazon árapály- energetikai jelenség megnyilvánulásai.

Az árapály tör, zúz, forrósít, szétrobbant, átalakít, távolit, közelít, mozgást, forgást gyorsít, lassít, ez (majdnem minden...) köztudott, a jelenség századok óta vizsgált. Akkor miért kellett kitalálni a sötét anyagot, energiát, a Hubble törvényt, a hiábavaló jóslatokat az univerzum viselkedéséről, az ősrobbanásról?
Ha a Merkúr, a bolygók pályáinak  perihelium forgása csaknem pontosan a relativitás elmélettel magyarázható, akkor azoknak nem is létezik árapály összetevője? Ám hogyan, hiszen az árapály éppen olyan általános, mint a relativitás elmélet! Hogy a galaxisok peremcsillagainak rotációs sebesség-anomáliáiról ne is beszéljék, amelyeket hipotetikus sötét anyagtömeggel magyaráznak! Miért nem lehet, hogy csupán csillagpályák milliárdjainak nagytengely (perigeum) forgásáról van szó, amit a galaxis össztömege hatására végeznek? Hiszen ahhoz, hogy az égitestek távolodjanak, szükség van a centrifugális erő növekményére, a nagyobb sebességre. Vagy a peremcsillagpok nem távolodnok, akkor hogyan nyíltak ki a galaxiskarok? Távolodnak bizony, sőt- zuhanhatnak is, és  mindezt az árapály (is) okozhatja , sötét anyagok és energiák nélkül. Ha nem végeztem volna elméleti vizsgálatokat, számításokat, műhold méréseket, nyugodt lehetnék.  Így azonban mit higyjek az elméleti fizika, és csillagászat kettőségéről?  Mindent, a jót, és a téveset is? Látom, csak hinnem lehet...

 

4. 2017.09.17 Másodszor a sötétségről, és világosságról

Úgy néz ki, ugyanannyiszor kell erre a témára visszatérjek, ahányszor a SPEKTRUM-on egy lelkes tudomány-művelő kenetteljes hangon elmagyarázza a világvégét, tele sötét energiával és anyagokkal. Jó is, hogy így van, mert eszembe juttatta, hogy ezek a fenoménok nem Vera Rubinnal, hanem még Fritz Zwickyvel születtek meg. Aki azt a gravitációs lencsehatás miattl észlelte, és más hiján magyarázatát a sötétségben találta meg. (Úgy tűnik, hogy az árapály energetikáról már jóval korábban elfelejtkeztek, mint eddig gondoltam.) Mint mondják, még nálam is kevésbé simulékony úriember volt, s ahogy történni szokott, elméletét  kezdetben nem, majd végül mégis elfogadták. Ahogy mondani szokás: nagy "bölcsesség", vegyük hát meg! Elkezdődött a diadalmenet, rájöttünk, hogy kezdetben az univerzum tágulása lassult, azután meg nőt. Persze az egyáltalán nem biztos, hogy az univerzumunk mérete változik, hiszen sokkal valószínűbb, hogy a legtávolabbi testjei teszik csak azt. A hozzánk közeli Androméda köd ehelyett inkább közeledik, 300 km/s sebességgel, ami számunkra inkább világvége, mint bármi más.
Tehát rögzítem: a csillagászati árapály mindezt fényesen megteszi sötét anyag és energia nélkül is: az árapály energetikai kritérium pályán (nálam USP) túl mindent távolit, mégpedig a távolsággal arányosan. Ahogy távolabb kerül, hát picit gyorsabban. Az USP-n belűl pedig közeledés történik

Univerzumunk tehát egymáshoz közeledő, és egymástól távolodó testeket egyaránt tartalmaz.


Ám mi történhet magával az univerzummal? Multiverzum esetén ha a környezetéből anyagot vesz, fel akkor a SCHWARZSCHILD képlet alapján azzal arányosan tágulhat, míg sűrűsége a harmadik hatványon csökken. Ami azonban még nem jelenti, hogy a testjeinek is a gyorsuló tempót kell követnie! Persze a határozott hangnemű beszámolója javára írható, hogy a végén más mag
yarázatokra is lehetőséget adott. Ám hogyan jöhetnek más magyarázatok, ha a meglévőt, az árapályt még csak nem is vizsgálják?

5. 2017.09.20 Összefoglaló az ESA 2012.02.13-i cubesat programjáról
A programban (részletesen lásd 2.2.2; 2.2.3 fejezetek) 9 db űreszköz: 7 db cubesat (köztük a MASAT1, 100x100x100mm, 1 kg), 1 db műhold (ALMASAT1, 300x300x300-12 kg), és 1db tudományos műhold (LARES, D364, 385 kg) lett pályára bocsátva. Kezdőpályájuk paraméterei közel azonosak (~69,5fok, 1450 km apogeum).
1. A 7 db cubesat kezdő excentricitása is azonos (e~0,077), kialakításuk viszont eltérő, kb 3 év alatt (2014-2015) visszatértek. Ez idő alatt perigeum forgásuk periódusideje ~268 nap volt


2. Az Almasat1 (ekezdő ~0,078) azonban még nem tért vissza, ami nehezen magyarázható a pusztán csak kisebb felület -tömeg arányával. Sokkal lassabban ereszkedik, és perigeumforgásának periódusideje is kevéssel nagyobb: 280 nap.


3. A LARES a Lense-Thirring effektus vizsgálatára készült. Pálya excentricitása csekély, azonban a perigeumforgása perióusidejével (~380 nap) szinkron ingadozik. Pályamagasságát (~1450 km) tartja. Érdekességként megemlíthető, hogy apogeuma, és perigeuma két évenként szintén ingadozik. Az Almasat-1, és a Lares vizsgálata még folyamatos.

A cubesatok süllyedését túnyomórészt a perigeumi légellenállás okozta, amit azonban az árapály is befolyásol.
A Lares stabil pályamagasságát 650 km-en, ahol azért van még légköri ellenállás, valószínűleg szintén az árapály okozza. Ugyanis ennyire ferde pályán (69,5fok) a műhold keringése szakaszosan direkt, illetve retrográd (lassúbb, mint a Föld forgása). A retrográd szakaszok viszont árapály -energiát kapnak. Vagy 30 db különböző műhold vizsgálata alapján a 60-70fok pályahajlásszögnél több paraméter változik. (pl. perigeumforgás periódusidő). Sajnálom, hogy a százezernél több feldolgozott mérési adatpontból adódó következtetéseim csak így tudom közzétenni. Mivel a "tudományvédő" félig képzett trollok lekicsinylő beszólásaira nem vagyok kiváncsi.

 

Bevezetés


Kedves Olvasó

 Üdvözlöm Önt a honlapon, remélve, hogy annak valamely fejezete felkelti majd az érdeklődését.

Témaköreit a tudatosan létező világ ezerarcú megnyilvánulásai- művészettörténet, történelem, matematika, csillagászat, áramlástan, gazdaság- képezik, amelyeket kivülálló, "mérnöki szemlélettel" vizsgálva egyedi következtetésekre jutottam. Sajnos olyanokra, hogy magam is azt szeretném, bár ne lenne igazam! 

Mert a gondolat,  hogy a Föld nem valamiféle "porkorongból" csomósodott, hanem a Napból kiszakadó gázbolygók gyors útja során, azok atmoszférájában kondenzálódott ki, számomra könnyen elfogadható, másképpen nem is történhetett...

Vagy hogy a Holdat sem egy Mars nagyságú, tévelygő bolygó robbantotta ki belőle, hanem szülő gázbolygójukból (talán az Uránuszból?) még együtt kondenzálódtak ki, és felpörögve váltak szét, ahogyan sok más bolygó- hold páros-: a Plutó- Charon, Mars- Phobosz'Deimos is keletkezhetett?

Azt pedig, hogy ezeket az égitesteket (ahogyan az összes többit is) az árapály- az Univerzum legáltalánosabb, kezdettől fogva működő rendező elve mozgatja (távolítja, közelíti, forgatja), szintén magamnak kellett bizonyítanom. Jelenleg ugyanis a kapcsolódó jelenségekre (Hubble törvény, a galaxisok peremcsillagainak rotációja, stb.) meglehetősen rejtélyes, mondhatni már- már misztikus magyarázatok vannak (sötét anyagok, energiák). Amelyek kétségkivül jobban megmozgathatják az emberi fantáziát, s így talán sokak számára elfogadhatóbbak,  mint az általam említett "általános árapály", ami viszont teszi a dolgát nélkülük is. (A Hubble törvény általános árapállyal való kapcsolatának bizonyítása egy készülő könyvből kiemelt fejezetként olvasható).

Ám hogy az "egyszer- egy" sem úgy igaz, ahogyan gyermekkoromban skandálnom kellett, az már a saját tűrőképességemet is meghaladja! (Mert legalább a matematika maradjon meg olyan "logikusnak", ahogyan azt valaha a piacon kitalálták!) 

Miközben pedig ezzel foglalkozom, szinte lenyűgöz az általam korábban ismertnek vélt, és elfogadott világ mássága, a bennünk tükrözódő "valóság" torzítottsága!  Hogy nemcsak az, amit eddig magam is ismeretlennek gondoltam, hanem az is, amit másoktól már elfogadtam- méltó újragondolásra! Hogy a világot én, vagy bárki más is újra felfedezheti, mert lehetséges, sőt talán mert kell? Hiszen ma már bármerre tekintek, bármit veszek vizsgálatom tárgyául, alig található olyan ismeret, amely megfelelne a tapasztalataimnak! Hogyan lehetséges ez, hogyan nem vettem eddig észre én, de főképpen az, hogy más sem?

Miféle probléma ez, kinek a hibája? Talán éppen az a cél, hogy az ember a valóságot ne változtassa, hanem hogy inkább torzítsa?

Sietősen, kapkodva, egyik témáról a másikra "ugorva" próbálok adni magamnak, vagy kapni választ másoktól.  

Így kedves Olvasó nem meglepő, hogy ahogyan mondani szokás- "a dolgok fokozódnak". Mert miközben mások hibáit és befejezetlenségét próbálom feltárni, megmutatni, tudom, hogy sajnos magam is hibázok, és hagyok dolgokat befejezetlenül!

Például feltüntettem a tématérképen olyan témákat is, amelyeket úgy gondoltam, sikerülhet gyorsan kidolgoznom még! Aminek azonban már csak kevés valószínűségét látom, mégsem szeretném törölni azokat a felsorolásból. Talán egyszer kedvet kap rá valaki más?

Mert honlapnak azt a célt is szántam, hogy megmutassam: Emberként az Emberközösségnek, mint felsőbb szintű tudati egységnek lettünk a tagjai.  Mostantól lehetőségünk van arra, hogy problémákat vessünk fel, és próbálkozzunk együtt azok megoldásával. Így sokkal nagyobb eredményeket elérhetünk, mint amit egyetlen, a "legnagyobb tudós" különállóan valaha is elérhetne.

 

Forrai György

mérnök

 

Figyelem!

A korábban ajánlott fórum lehetőség megszűnik, érdeklődés esetén a szerzővel való kapcsolatfelvétel ajánlható.