Üdvözlet a honlapomon!

 

 

mottó:

 

 

 

Ha a tett halála az okoskodás,
A tétlenségé- a butáskodás...?

 

 

HÍREK !

A továbbiakban elsőként olyan, aktuális hírek következnek, amelyek a honlap valamely kötetéhez kapcsolódnak, az érintett téma leírásával, és kommentárral

1. 2013.11.02. Index (http://index.hu/tudomany/2013/11/01/berepulunk_a_mars_legkorebe/):

Téma: A most induló MAVEN műhold (...űrszonda...) célja a Mars légkörének  vizsgálata, az azt valaha feltételezhetően elvékonyító kozmikus katasztrófa okának feltárása céljából.

A Naprendszernek a Napból történő kiszakadásos (nem porkorong- csomósodásos) elméletéről  a Csillagászat témakör árapályal kapcsolatos kötetei (2.7; 2.8 kötet) szólnak. Melyekben kísérlet történik a Mars valaha-volt  Phobos'Deimos kisholdja árapály okozta törésének bizonyítására. Ami akkor következhetett be, amikor azt ~17000-18000 km távolságban keringve utolérte a Mars gyorsabban távolodó szinkronpályája (a továbbiakban USP-kritérium), és energetikai ráhatása révén  felforralta, szétrobbantotta a magját.  Törmelékei elfújták a Mars légkörét, teleszórták a felszínét, krátereket mélyítettek! Ez a még keringő két kishold alakjából (olvadékkal beterített gömbhéj), gázkitöréses, és a keringő törmelékeik által mélyített krátereikből, a felületükön kirajzolódó hasadékokból, és legfőképpen abból is következik, hogy a Phobos az árapály miatt a jelenlegi marsi  szinkronpálya alatt zuhan, a Deimos pedig túl rajta távolodik!

Ami mindeddig ismeretlen árapály energetikai jelenség, és nem azonos az égitestek Roche kritérium pályán történő széthullásával, ami viszont árapály erőtani jellegű!

Ezt az apró különbséget azonban ma még sem a fizika, sem a csillagászat nem ismerte fel! Így ha a Mars légköre kozmikus eredetű elfúvásának igazi okát valóban megtalálják, akkor az nemcsak a Naprendszer keletkezéséről, de a jelenlegi, ezer hivatkozással alátámasztott, és emiatt maximálisan "tudományos", azonban ugyanolyan hamis, valóságtól elrugaszkodott fizikai és csillagászati világképünk teljes változásával kell, hogy járjon! (Nem csodálkoznék, ha ehelyett inkább a sötét anyagok, és energiák valamely kutathatatlan, szinguláris hatását találnák meg- az ilyesmi roppant szimpatikus, és indoklás nélkül is sokak számára érthető és elfogadható. Főképpen mert "sötét" és átláthatatlan.)

Most azonban leginkább az sajnálatos, hogy ezek vizsgálatára nem tudhattak megfelelően felkészülni.

Szerző azt is sajnálja, hogy mindezt csupán a saját honlapján, ilyen "tudománytalan" formában írhatja le, hiszen nincs kire hivatkozzon, és reá se hivatkoznak. "Tudományos" fórumokról pedig vagy indoklás nélkül, vagy hazug indokkal kizárják, folyóiratok nem fogadják...

Hát következzen a többi "tudományos" hír kommentje. A "világok legjobbikában"  van még sok hasonló...


Kedves Olvasó

 

Üdvözlöm Önt a honlapon, remélve, hogy annak valamely fejezete felkelti majd az érdeklődését.

 

Témaköreit a tudatosan létező világ ezerarcú megnyilvánulásai- művészettörténet, történelem, matematika, csillagászat, áramlástan, gazdaság- képezik, amelyeket kivülálló, "mérnöki szemlélettel" vizsgálva egyedi következtetésekre jutottam. Sajnos olyanokra, hogy magam is azt szeretném, bár ne lenne igazam! 

 

Mert a gondolat,  hogy a Föld nem valamiféle "porkorongból" csomósodott, hanem a Napból kiszakadó gázbolygók gyors útja során, azok atmoszférájában kondenzálódott ki, számomra könnyen elfogadható, másképpen nem is történhetett...

Vagy hogy a Holdat sem egy Mars nagyságú, tévelygő bolygó robbantotta ki belőle, hanem szülő gázbolygójukból (talán az Uránuszból?) még együtt kondenzálódtak ki, és felpörögve váltak szét, ahogyan sok más bolygó- hold páros-: a Plutó- Charon, Mars- Phobosz'Deimos is keletkezhetett?

Azt pedig, hogy ezeket az égitesteket (ahogyan az összes többit is) az árapály- az Univerzum legáltalánosabb, kezdettől fogva működő rendező elve mozgatja (távolítja, közelíti, forgatja), szintén magamnak kellett bizonyítanom. Jelenleg ugyanis a kapcsolódó jelenségekre (Hubble törvény, a galaxisok peremcsillagainak rotációja, stb.) meglehetősen rejtélyes, mondhatni már- már misztikus magyarázatok vannak (sötét anyagok, energiák). Amelyek kétségkivül jobban megmozgathatják az emberi fantáziát, s így talán sokak számára elfogadhatóbbak,  mint az általam említett "általános árapály", ami viszont teszi a dolgát nélkülük is. (A Hubble törvény általános árapállyal való kapcsolatának bizonyítása egy készülő könyvből kiemelt fejezetként olvasható).

Ám hogy az "egyszer- egy" sem úgy igaz, ahogyan gyermekkoromban skandálnom kellett, az már a saját tűrőképességemet is meghaladja! (Mert legalább a matematika maradjon meg olyan "logikusnak", ahogyan azt valaha a piacon kitalálták!) 

Miközben pedig ezzel foglalkozom, szinte lenyűgöz az általam korábban ismertnek vélt, és elfogadott világ mássága, a bennünk tükrözódő "valóság" torzítottsága!  Hogy nemcsak az, amit eddig magam is ismeretlennek gondoltam, hanem az is, amit másoktól már elfogadtam- méltó újragondolásra! Hogy a világot én, vagy bárki más is újra felfedezheti, mert lehetséges, sőt talán mert kell? Hiszen ma már bármerre tekintek, bármit veszek vizsgálatom tárgyául, alig található olyan ismeret, amely megfelelne a tapasztalataimnak! Hogyan lehetséges ez, hogyan nem vettem eddig észre én, de főképpen az, hogy más sem?

Miféle probléma ez, kinek a hibája? Talán éppen az a cél, hogy az ember a valóságot ne változtassa, hanem hogy inkább torzítsa?

Sietősen, kapkodva, egyik témáról a másikra "ugorva" próbálok adni magamnak, vagy kapni választ másoktól.  

Így kedves Olvasó nem meglepő, hogy ahogyan mondani szokás- "a dolgok fokozódnak". Mert miközben mások hibáit és befejezetlenségét próbálom feltárni, megmutatni, tudom, hogy sajnos magam is hibázok, és hagyok dolgokat befejezetlenül!

Például feltüntettem a tématérképen olyan témákat is, amelyeket úgy gondoltam, sikerülhet gyorsan kidolgoznom még! Aminek azonban már csak kevés valószínűségét látom, mégsem szeretném törölni azokat a felsorolásból. Talán egyszer kedvet kap rá valaki más?

 

Mert honlapnak azt a célt is szántam, hogy megmutassam: Emberként az Emberközösségnek, mint felsőbb szintű tudati egységnek lettünk a tagjai.  Mostantól lehetőségünk van arra, hogy problémákat vessünk fel, és próbálkozzunk együtt azok megoldásával. Így sokkal nagyobb eredményeket elérhetünk, mint amit egyetlen, a "legnagyobb tudós" különállóan valaha is elérhetne.

 

 

Forrai György

mérnök

 

Figyelem!

A korábban ajánlott fórum lehetőség megszűnik, érdeklődés esetén a szerzővel való kapcsolatfelvétel ajánlható.